واحد قیمت: یورو تومان

آموزش ساز سنتی عود

آشنایی با ساز عود
حداکثر شرکت کننده در دوره: 8 نفر
هزینه دوره: 550,000 تومان
زبان فارسی