واحد قیمت: یورو تومان

آموزش آواز سنتی

دوره های آواز شامل 8 جلسه نیم ساعته می باشد که توسط اساتید مجرب این دوره ها برگزار می گردد.
حداکثر شرکت کننده در دوره: 8 نفر
هزینه دوره: 550,000 تومان
زبان فارسی