واحد قیمت: یورو تومان

آموزش سه تار

دوره های سه تار در 8 جلسه نیم ساعته برگزار می گردد
حداکثر شرکت کننده در دوره: 8 نفر
هزینه دوره: 550,000 تومان
زبان فارسی