واحد قیمت: یورو تومان

آموزش ساز تنبک

این دوره شامل 8 جلسه نیم ساعته می باشد
حداکثر شرکت کننده در دوره: 8 نفر
هزینه دوره: 550,000 تومان
زبان فارسی